Vedtægter

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Vores landsbyer, Kirke Sonnerup, Ordrup, Vintre Møller og Englerup og den er stiftet 14. oktober 2021 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Lejre Kommune

§ 2 – Formål

Stk. 1: At varetage fælles interesser over for kommunalbestyrelsen, myndigheder, foreninger og andre Bylaug i anliggender inden for Klyngelaugets område.

Stk. 2: At arbejde for at bevare og styrke Kirke Sonnerup, Ordrup, Vintre Møller og Englerup som landsbyer i naturlig vækst og et attraktivt sted at bo.

Stk. 3: At arbejde for fælles faciliteter, der er attraktive i et landsbysamfund.

Stk. 4: At pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved afholdelse af diverse arrangementer og fælles interesser. 

Stk. 5: At varetage opgaverne upolitisk.

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1: Alle med fast bopæl eller ejerskab i Kirke Sonnerup, Ordrup, Vintre Møller, Englerup og omliggende boliger er medlemmer. 

Stk. 2: Ved afstemninger har hver person over 18 år 1 stemme. 

Stk. 3: Se kort for hvilket område der defineres som området for Klyngelauget.

Stk. 4: Medlemmer der ønsker at være på en mailingliste er selv forpligtet at give 

bestyrelsen besked herom. 

§ 4 – Økonomi

Stk. 1: Klyngelaugets arbejde finansieres alene ved frivillige bidrag, projekt- og fondsansøgninger samt de indtægter eventuelle arrangementer kan give.

Stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 4: Foreningens regnskab føres af den bestyrelsesvalget kasserer.

Stk. 5: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 5 – Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er Klyngelaugets højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal, og indkaldes med 3 ugers varsel via e-mail til de som har oplyst deres mail til bestyrelsen, annoncering på Klyngelaugets hjemmeside www.voreslandsbyer.dk, samt evt. relevante sociale medier. 

Stk. 3:
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Bestyrelsens beretning

4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5 Behandling af indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7 Valg af suppleanter og revisorer

8 Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest d. 15 januar i det pågældende år.

Stk. 5: Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6: Der vælges en bestyrelse på 6 medlemmer, der er på valg hvert andet år.

3 medlemmer vælges i lige år
3 medlemmer vælges i ulige år

Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.

Der vælges 2 controller, der er på valg hvert år.

Stk: 7: Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvor formand og kasserer udpeges.

Stk. 8: Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Stk. 9: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) – det er også gældende ved personvalg.

Stk. 10: Afstemningen sker ved håndsoprækning.

Stk. 11: Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager.

Stk. 12: Skriftlig afstemning anvendes altid ved personvalg, hvor der opstiller mere end en kandidat til posten. 

§ 6 – Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med henblik på særlige opgaver. Disse udvalg behøver nødvendigvis ikke bestå af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: På bestyrelsens møder har hvert medlem 1 stemme. Deltager suppleanterne på grund af afbud fra et bestyrelsesmedlem, har disse ligeledes 1 stemme. 

Stk. 3: Det er formandens ansvar at indkalde til bestyrelsesmøder, samt at udarbejde dagsorden for møderne.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Stk. 5: Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. 

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme frist som en ordinær generalforsamling.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. 

§ 8 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ved beslutning om vedtægtsændringer skal disse, for at have gyldighed forelægges og vedtages på generalforsamlingen ved simpelt flertal jf. § 5 stk. 9

Stk. 2: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9 – Opløsning af foreningen

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med ⅔ flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. 

Stk. 2: På generalforsamlingen tages der beslutning, hvad en eventuel formue skalanvendes til.

Således vedtaget den stiftende generalforsamling d. 14. oktober 2021

______________________
Dirigent